Aquest és l'equip actual de La junta, que el composen, El President, Isidre Costa, el Vicepresident, Domènec Espona, la Secretaria, Maria Masoliver, el Tresorer, Antoni Serradell i els Vocals, Miquel Viñas, Isidre Bonilla i Ernest Montoya.